Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars
NL >
ENFR

Geregistreerde bedrijven
Details dossier
Geschorste bedrijven

«
»
Geregistreerde bedrijven
Geregistreerde bedrijven
Bedrijfsnaam:
Minstens geregistreerd tot:
OVAM-nr. (Registratienummer):
Land: Gemeente:
Afvalomschrijving of Eural code:
010101 - afval van de winning van metaalhoudende mineralen
010102 - afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen
010304 - zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts
010305 - andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten
010306 - niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings
010307 - ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
010308 - niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval
010309 - niet onder 01 03 07 vallend slib van de aluminiumproductie
010310 - niet onder 01 03 07 vallend rood slib van de aluminiumproductie dat gevaarlijke stoffen bevat
010399 - niet elders genoemd afval
010407 - afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
010408 - niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
010409 - zand- en kleiafval
010410 - niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval
010411 - niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking
010412 - niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en schoonmaken van mineralen
010413 - niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen
010499 - niet elders genoemd afval
010504 - zoetwaterboorgruis en -afval
010505 - oliehoudend boorgruis en -afval
010506 - boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat
010507 - niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval
010508 - niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval
010599 - niet elders genoemd afval
020101 - slib van wassen en schoonmaken
020102 - afval van dierlijke weefsels
020103 - afval van plantaardige weefsels
020104 - kunststofafval (exclusief verpakkingen)
020106 - dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt
020107 - afval van de bosbouw
020108 - agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
020109 - niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval
020110 - metaalafval
020199 - niet elders genoemd afval
020201 - slib van wassen en schoonmaken
020202 - afval van dierlijke weefsels
020203 - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
020204 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
020299 - niet elders genoemd afval
020301 - slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden
020302 - afval van conserveermiddelen
020303 - afval van oplosmiddelenextractie
020304 - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
020305 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
020399 - niet elders genoemd afval
020401 - grond van het schoonmaken en wassen van bieten
020402 - afgekeurd calciumcarbonaat (=schuimaarde)
020403 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
020499 - niet elders genoemd afval
020501 - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
020502 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
020599 - niet elders genoemd afval
020601 - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
020602 - afval van conserveermiddelen
020603 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
020699 - niet elders genoemd afval
020701 - afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen
020702 - afval van de destillatie van alcoholische dranken
020703 - afval van chemische behandeling
020704 - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
020705 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
020799 - niet elders genoemd afval
030101 - bast- en kurkafval
030104 - zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten
030105 - niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
030199 - niet elders genoemd afval
030201 - niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
030202 - organochloor-houtverduurzamingsmiddelen
030203 - organometaal-houtverduurzamingsmiddelen
030204 - anorganische houtverduurzamingsmiddelen
030205 - andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
030299 - niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen
030301 - schors- en houtafval
030302 - "green liquor"-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)
030305 - ontinktingsslib van papierrecycling
030307 - mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval
030308 - afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton
030309 - kalkneerslagafval
030310 - onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib
030311 - niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
030399 - niet elders genoemd afval
040101 - schraapafval
040102 - loogafval
040103 - ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase
040104 - chroomhoudende looivloeistof
040105 - chroomvrije looivloeistof
040106 - chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse
040107 - chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse
040108 - chroomhoudend gelooid leerafval (snij-afval, polijststof)
040109 - afval van bewerking en afwerking
040199 - niet elders genoemd afval
040209 - afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
040210 - organisch afval van natuurlijke produkten (bv. vet,was)
040214 - afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat
040215 - niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking
040216 - kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten
040217 - niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten
040219 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
040220 - niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
040221 - afval van onverwerkte textielvezels
040222 - afval van verwerkte textielvezels
040299 - niet elders genoemd afval
050102 - ontzoutingsslib
050103 - tankbodemslib
050104 - zuur alkylslib
050105 - gemorste olie
050106 - olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten
050107 - zuurteer
050108 - overige teer
050109 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
050110 - niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
050111 - afval van brandstofzuivering met behulp van basen
050112 - olie die zuren bevat
050113 - ketelvoedingwaterslib
050114 - afval van koeltorens
050115 - afgewerkte bleekaarde
050116 - zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum
050117 - bitumen
050199 - niet elders genoemd afval
050601 - zuurteer
050603 - overige teer
050604 - afval van koeltorens
050699 - niet elders genoemd afval
050701 - kwikhoudend afval
050702 - zwavelhoudend afval
050799 - niet elders genoemd afval
060101 - zwavelzuur en zwaveligzuur
060102 - zoutzuur
060103 - waterstoffluoride
060104 - fosfor- en fosforigzuur
060105 - salpeter- en salpeterigzuur
060106 - overige zuren
060199 - niet elders genoemd afval
060201 - calciumhydroxide
060203 - ammoniumhydroxide
060204 - natrium- en kaliumhydroxide
060205 - overige basen
060299 - niet elders genoemd afval
060311 - vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten
060313 - vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten
060314 - niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen
060315 - metaaloxiden die zware metalen bevatten
060316 - niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden
060399 - niet elders genoemd afval
060403 - arseenhoudend afval
060404 - kwikhoudend afval
060405 - afval dat andere zware metalen bevat
060499 - niet elders genoemd afval
060502 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
060503 - niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
060602 - afval dat gevaarlijke sulfiden bevat
060603 - niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat
060699 - niet elders genoemd afval
060701 - asbesthoudend afval van elektrolyse
060702 - actieve kool van de chloorbereiding
060703 - bariumsulfaatslib dat kwik bevat
060704 - oplossingen en zuren, bv. contactzuur
060799 - niet elders genoemd afval
060802 - afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat
060899 - niet elders genoemd afval
060902 - fosforhoudende slakken
060903 - calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
060904 - niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval
060999 - niet elders genoemd afval
061002 - afval dat gevaarlijke stoffen bevat
061099 - niet elders genoemd afval
061101 - calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide
061199 - niet elders genoemd afval
061301 - anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden
061302 - afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)
061303 - actief kool
061304 - afval van asbestverwerking
061305 - roet
061399 - niet elders genoemd afval
070101 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070103 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070104 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070107 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070108 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070109 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070110 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070111 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070112 - niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070199 - niet elders genoemd afval
070201 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070203 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070204 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070207 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070208 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070209 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070210 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070211 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070212 - niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070213 - kunststofafval
070214 - afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten
070215 - afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven
070216 - afval dat gevaarlijke siliconen bevat
070217 - afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld bij 07 02 16
070299 - niet elders genoemd afval
070301 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070303 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070304 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070307 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070308 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070309 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070310 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070311 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070312 - niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070399 - niet elders genoemd afval
070401 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070403 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070404 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070407 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070408 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070409 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070410 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070411 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070412 - niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070413 - vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
070499 - niet elders genoemd afval
070501 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070503 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070504 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070507 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070508 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070509 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070510 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070511 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070512 - niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070513 - vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
070514 - niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen
070599 - niet elders genoemd afval
070601 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070603 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070604 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070607 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070608 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070609 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070610 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070611 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070612 - niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070699 - niet elders genoemd afval
070701 - waterige wasvloeistoffen en moederlogen
070703 - gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070704 - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
070707 - gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
070708 - overige destillatieresiduen en reactieresiduen
070709 - gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
070710 - overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
070711 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
070712 - niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
070799 - niet elders genoemd afval
080111 - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080112 - niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
080113 - slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080114 - niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
080115 - waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080116 - niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat
080117 - afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080118 - niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering
080119 - waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten
080120 - niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten
080121 - afval van verf- of lakverwijderaar
080199 - niet elders genoemd afval
080201 - afval-coatingpoeder
080202 - waterig slib dat keramisch materiaal bevat
080203 - waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten
080299 - niet elders genoemd afval
080307 - waterig slib dat inkt bevat
080308 - waterig vloeibaar afval dat inkt bevat
080312 - inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
080313 - niet onder 08 03 12 vallend inktafval
080314 - inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat
080315 - niet onder 08 03 14 vallend inktslib
080316 - afval van etsoplossingen
080317 - tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat
080318 - niet onder 08 03 17 vallend tonerafval
080319 - dispersieolie
080399 - niet elders genoemd afval
080409 - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080410 - niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
080411 - slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080412 - niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit
080413 - waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080414 - niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat
080415 - waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
080416 - niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat
080417 - harsolie
080499 - niet elders genoemd afval
080501 - isocyanaatafval
090101 - ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water
090102 - ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water
090103 - ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen
090104 - fixeervloeistof
090105 - bleek- en bleekfixeervloeistof
090106 - zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval
090107 - fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten
090108 - fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen
090110 - wegwerpcamera's zonder batterijen
090111 - wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen
090112 - niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen
090113 - niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terugwinning van zilver
090199 - niet elders genoemd afval
100101 - bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)
100102 - koolvliegas
100103 - vliegas van turf en onbehandeld hout
100104 - olievliegas en -ketelstof
100105 - calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm
100107 - calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm
100109 - zwavelzuur
100113 - vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen
100114 - bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten
100115 - niet onder 10 01 14 vallende bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof
100116 - bij bijstoken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
100117 - niet onder 10 01 16 vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas
100118 - afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
100119 - niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging
100120 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
100121 - niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
100122 - waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
100123 - niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging
100124 - wervelbedzand
100125 - afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales
100126 - afval van koelwaterzuivering
100199 - niet elders genoemd afval
100201 - afval van de verwerking van slakken
100202 - onverwerkte slakken
100207 - vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat
100208 - niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gaszuivering
100210 - walshuid
100211 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100212 - niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering
100213 - bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
100214 - niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek
100215 - overig(e) slib en filterkoek
100299 - niet elders genoemd afval
100302 - anodeafval
100304 - slakken van primaire productie
100305 - aluminiumoxideafval
100308 - zoutslakken van secundaire productie
100309 - black drosses van secundaire productie
100315 - skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
100316 - niet onder 10 03 15 vallende skimmings
100317 - teerhoudend afval van de anodefabricage
100318 - niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage
100319 - rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
100320 - niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof
100321 - overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten
100322 - overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)
100323 - vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
100324 - niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging
100325 - bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
100326 - niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek
100327 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100328 - niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering
100329 - afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat
100330 - niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses
100399 - niet elders genoemd afval
100401 - slakken van primaire en secundaire productie
100402 - dross en skimmings van primaire en secundaire productie
100403 - calciumarsenaat
100404 - rookgasstof
100405 - overige deeltjes en stof
100406 - vast afval van gasreiniging
100407 - slib en filterkoek van gasreiniging
100409 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100410 - niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering
100499 - niet elders genoemd afval
100501 - slakken van primaire en secundaire productie
100503 - rookgasstof
100504 - overige deeltjes en stof
100505 - vast afval van gasreiniging
100506 - slib en filterkoek van gasreiniging
100508 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100509 - niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering
100510 - dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
100511 - niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings
100599 - niet elders genoemd afval
100601 - slakken van primaire en secundaire productie
100602 - dross en skimmings van primaire en secundaire productie
100603 - rookgasstof
100604 - overige deeltjes en stof
100606 - vast afval van gasreiniging
100607 - slib en filterkoek van gasreiniging
100609 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100610 - niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering
100699 - niet elders genoemd afval
100701 - slakken van primaire en secundaire productie
100702 - dross en skimmings van primaire en secundaire productie
100703 - vast afval van gasreiniging
100704 - overige deeltjes en stof
100705 - slib en filterkoek van gasreiniging
100707 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100708 - niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering
100799 - niet elders genoemd afval
100804 - deeltjes en stof
100808 - zoutslakken van primaire en secundaire productie
100809 - overige slakken
100810 - dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
100811 - niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings
100812 - teerhoudend afval van de anodefabricage
100813 - niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage
100814 - anodeafval
100815 - rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
100816 - niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof
100817 - slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
100818 - niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging
100819 - oliehoudend afval van koelwaterzuivering
100820 - niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering
100899 - niet elders genoemd afval
100903 - ovenslak
100905 - gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt
100906 - niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
100907 - gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
100908 - niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
100909 - rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
100910 - niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof
100911 - andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
100912 - niet onder 10 09 11 vallende deeltjes
100913 - bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat
100914 - niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval
100915 - afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat
100916 - niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen
100999 - niet elders genoemd afval
101003 - ovenslak
101005 - gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt
101006 - niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt
101007 - gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
101008 - niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
101009 - rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
101010 - niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof
101011 - andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
101012 - niet onder 10 10 11 vallende deeltjes
101013 - bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat
101014 - niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval
101015 - afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat
101016 - niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen
101099 - niet elders genoemd afval
101103 - afval van glasvezelmateriaal
101105 - deeltjes en stof
101109 - afval van het mengsel vóór thermische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
101110 - niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische behandeling
101111 - glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen)
101112 - niet onder 10 11 11 vallend glasafval
101113 - slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat
101114 - niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas
101115 - vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
101116 - niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging
101117 - slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten
101118 - niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging
101119 - vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
101120 - niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse
101199 - niet elders genoemd afval
101201 - afval van het mengsel vóór thermische behandeling
101203 - deeltjes en stof
101205 - slib en filterkoek van gasreiniging
101206 - afgedankte vormen
101208 - afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
101209 - vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
101210 - niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging
101211 - glazuurafval dat zware metalen bevat
101212 - niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval
101213 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
101299 - niet elders genoemd afval
101301 - afval van het mengsel voor thermische verwerking
101304 - afval van het branden en blussen van kalk
101306 - deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13)
101307 - slib en filterkoek van gasreiniging
101309 - afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat
101310 - niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement
101311 - niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen
101312 - vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
101313 - niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging
101314 - betonafval en betonslib
101399 - niet elders genoemd afval
101401 - afval van gasreiniging dat kwik bevat
110105 - beitszuren
110106 - niet elders genoemde zuren
110107 - basen gebruikt voor beitsen
110108 - slib van fosfaatbehandeling
110109 - slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten
110110 - niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek
110111 - waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
110112 - niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen
110113 - afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat
110114 - niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting
110115 - eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten
110116 - verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
110198 - overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
110199 - niet elders genoemd afval
110202 - slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet, goethiet)
110203 - afval van de produktie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen
110205 - afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
110206 - niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen
110207 - overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
110299 - niet elders genoemd afval
110301 - cyanidehoudend afval
110302 - overig afval
110501 - hardzink
110502 - zinkas
110503 - vast afval van gasreiniging
110504 - fluxbad afval
110599 - niet elders genoemd afval
120101 - ferrometaalvijlsel en -krullen
120102 - ferrometaalstof en -deeltjes
120103 - niet-ferrometaalvijlsel en -krullen
120104 - non-ferrometaalstof en -deeltjes
120105 - kunststofschaafsel en -krullen
120106 - halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
120107 - halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
120108 - halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
120109 - halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
120110 - synthetische machineolie
120112 - afgewerkte wassen en vetten
120113 - lasafval
120114 - slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat
120115 - niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking
120116 - afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat
120117 - niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen
120118 - oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)
120119 - biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie
120120 - afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten
120121 - niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal
120199 - niet elders genoemd afval
120301 - waterige wasvloeistoffen
120302 - afval van stoomontvetting
130101 - hydraulische olie die PCB's bevat
130104 - gechloreerde emulsies
130105 - niet-gechloreerde emulsies
130109 - gechloreerde minerale hydraulische olie
130110 - niet-gechloreerde minerale hydraulische olie
130111 - synthetische hydraulische olie
130112 - biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie
130113 - overige hydraulische olie
130204 - gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
130205 - niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
130206 - synthetische motor-, transmissie- en smeerolie
130207 - biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie
130208 - overige motor-, transmissie- en smeerolie
130301 - olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB's bevat
130306 - niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
130307 - niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
130308 - synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
130309 - biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht
130310 - overige olie voor isolatie en warmteoverdracht
130401 - bilge olie van de binnenvaart
130402 - bilge olie uit de kadeafvoer
130403 - bilge olie van de overige scheepvaart
130501 - vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders
130502 - slib uit olie/waterscheiders
130503 - opvangerslib
130506 - olie uit olie/waterscheiders
130507 - met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders
130508 - afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders
130701 - stookolie en dieselolie
130702 - benzine
130703 - overige brandstoffen (inclusief mengsels)
130801 - ontzoutingsslib en -emulsies
130802 - overige emulsies
130899 - niet elders genoemd afval
140601 - chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's, HFK's
140602 - overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
140603 - overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
140604 - slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat
140605 - slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat
150101 - papieren en kartonnen verpakking
150102 - kunststofverpakking
150103 - houten verpakking
150104 - metalen verpakking
150105 - composietverpakking
150106 - gemengde verpakking
150107 - glazen verpakking
150109 - textielen verpakking
150110 - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
150111 - metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders
150202 - absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
150203 - niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
160103 - afgedankte banden
160104 - afgedankte voertuigen
160106 - afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten
160107 - oliefilters
160108 - onderdelen die kwik bevatten
160109 - onderdelen die PCB's bevatten
160110 - explosieve onderdelen (bv. air bags)
160111 - remblokken die asbest bevatten
160112 - niet onder 16 01 11 vallende remblokken
160113 - remvloeistoffen
160114 - antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
160115 - niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen
160116 - tanks voor vloeibaar gas
160117 - ferrometalen
160118 - non-ferrometalen
160119 - kunststoffen
160120 - glas
160121 - niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen
160122 - niet elders genoemde onderdelen
160199 - niet elders genoemd afval
160209 - transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten
160210 - niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die PCB's bevat of daarmee verontreinigd is
160211 - afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat
160212 - afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
160213 - niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
160214 - niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
160215 - uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
160216 - niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen
160303 - anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
160304 - niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval
160305 - organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
160306 - niet onder 16 03 05 vallend organisch afval
160307 - metallisch kwik
160401 - afvalmunitie
160402 - vuurwerkafval
160403 - overig explosief afval
160504 - gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten
160505 - niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders
160506 - labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën
160507 - afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
160508 - afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
160509 - niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën
160601 - loodaccu's
160602 - NiCd-batterijen
160603 - kwikhoudende batterijen
160604 - alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)
160605 - overige batterijen en accu's
160606 - gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's
160708 - afval dat olie bevat
160709 - afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
160799 - niet elders genoemd afval
160801 - afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)
160802 - afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen ( ) of gevaarlijke verbindingen van overgangsmetalen bevatten
160803 - niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten
160804 - afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)
160805 - afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten
160806 - afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt
160807 - afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
160901 - permanganaten, bv. kaliumpermanganaat
160902 - chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat
160903 - peroxiden, bv. waterstofperoxide
160904 - niet elders genoemde oxiderende stoffen
161001 - waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
161002 - niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval
161003 - waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten
161004 - niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten
161101 - koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
161102 - niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen
161103 - overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
161104 - overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen
161105 - ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat
161106 - niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen
170101 - beton
170102 - stenen
170103 - tegels en keramische produkten
170106 - mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
170107 - niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
170201 - hout
170202 - glas
170203 - kunststof
170204 - glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
170301 - bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
170302 - niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
170303 - koolteer en met teer behandelde producten
170401 - koper, brons en messing
170402 - aluminium
170403 - lood
170404 - zink
170405 - ijzer en staal
170406 - tin
170407 - gemengde metalen
170409 - metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
170410 - kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
170411 - niet onder 17 04 10 vallende kabels
170503 - grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
170504 - niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
170505 - baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat
170506 - niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
170507 - spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
170508 - niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
170601 - asbesthoudend isolatiemateriaal
170603 - overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
170604 - niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
170605 - asbesthoudend bouwmateriaal
170801 - gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
170802 - niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal
170901 - bouw- en sloopafval dat kwik bevat
170902 - bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)
170903 - overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
170904 - niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
180101 - scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)
180102 - lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)
180103 - afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
180104 - afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen (bij voorbeeld verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
180106 - chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
180107 - niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën
180108 - cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
180109 - niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
180110 - amalgaamafval uit de tandheelkunde
180201 - scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)
180202 - afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
180203 - afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen ten einde infectie te voorkomen
180205 - chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
180206 - niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën
180207 - cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
180208 - niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen
190102 - uit bodemas verwijderde ferromaterialen
190105 - filterkoek van gasreiniging
190106 - waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval
190107 - vast afval van gasreiniging
190110 - afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging
190111 - bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten
190112 - niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
190113 - vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
190114 - niet onder 19 01 13 vallende vliegas
190115 - ketelas die gevaarlijke stoffen bevat
190116 - niet onder 19 01 15 vallende ketelas
190117 - afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat
190118 - niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse
190119 - wervelbedzand
190199 - niet elders genoemd afval
190203 - voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit ongevaarlijke afvalstoffen
190204 - voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat
190205 - slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
190206 - niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling
190207 - door afscheiding verkregen oliën en concentraten
190208 - vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
190209 - vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
190210 - niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval
190211 - overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
190299 - niet elders genoemd afval
190304 - als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk gestabiliseerd is
190305 - niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval
190306 - als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is
190307 - niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
190308 - gedeeltelijk gestabiliseerd kwik
190401 - verglaasd afval
190402 - vliegas en ander rookgasreinigingsafval
190403 - niet-verglaasde vaste fase
190404 - waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval
190501 - niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval
190502 - niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
190503 - afgekeurde compost
190599 - niet elders genoemd afval
190603 - vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van stedelijk afval
190604 - digestaat van de anaërobe behandeling van stedelijk afval
190605 - vloeistof verkregen bij de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
190606 - digestaat van de anaërobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
190699 - niet elders genoemd afval
190702 - percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat
190703 - niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen
190801 - roostergoed
190802 - afval van zandvang
190805 - slib van de behandeling van stedelijk afvalwater
190806 - verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
190807 - oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
190808 - afval van membraansystemen dat zware metalen bevat
190809 - vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten
190810 - niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders
190811 - slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
190812 - niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater
190813 - slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
190814 - niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater
190899 - niet elders genoemd afval
190901 - vast afval van primaire filtratie en roostergoed
190902 - waterzuiveringsslib
190903 - onthardingsslib
190904 - afgewerkte actieve kool
190905 - verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
190906 - oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
190999 - niet elders genoemd afval
191001 - ijzer- en staalafval
191002 - non-ferroafval
191003 - lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat
191004 - niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof
191005 - andere fracties die gevaarlijk stoffen bevatten
191006 - andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties
191101 - afgewerkte bleekaarde
191102 - zuurteer
191103 - waterig vloeibaar afval
191104 - afval van brandstofzuivering met behulp van basen
191105 - slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
191106 - niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
191107 - afval van rookgasreiniging
191199 - niet elders genoemd afval
191201 - papier en karton
191202 - ferrometalen
191203 - non-ferrometalen
191204 - kunststoffen en rubber
191205 - glas
191206 - hout dat gevaarlijke stoffen bevat
191207 - niet onder 19 12 06 vallend hout
191208 - textiel
191209 - minerale stoffen (bv. zand, steen)
191210 - brandbaar afval (RDF)
191211 - overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
191212 - overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
191264 - niet onder 19 12 12 vallend, sorteer(zeef)residu van bedrijfsrestafval oorspronkelijk ingezameld als 20 03 01
191265 - niet onder 19 12 12 vallend, sorteer(zeef)residu van bouw- en sloopafval oorspronkelijk ingezameld als 17 09 04
191301 - vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
191302 - niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering
191303 - slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
191304 - niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering
191305 - slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat
191306 - niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering
191307 - waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten
191308 - niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering
200101 - papier en karton
200102 - glas
200108 - biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
200110 - kleding
200111 - textiel
200113 - oplosmiddelen
200114 - zuren
200115 - basisch afval
200117 - fotochemicaliën
200119 - pesticiden
200121 - TL-buizen en ander kwikhoudend afval
200123 - afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat
200125 - spijsolie en -vetten
200126 - niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten
200127 - verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten
200128 - niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars
200129 - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
200130 - niet onder 20 01 29 vallende detergenten
200131 - cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
200132 - niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen
200133 - onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten
200134 - niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's
200135 - niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
200136 - niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
200137 - hout dat gevaarlijke stoffen bevat
200138 - niet onder 20 01 37 vallend hout
200139 - kunststoffen
200140 - metalen
200141 - afval van het vegen van schoorstenen
200199 - niet elders genoemde fracties
200201 - biologisch afbreekbaar afval
200202 - grond en stenen
200203 - overig niet biologisch afbreekbaar afval
200301 - gemengd stedelijk afval
200302 - marktafval
200303 - veegvuil
200304 - slib van septic tanks
200306 - afval van het reinigen van riolen
200307 - grofvuil
200370 - droog niet-gevaarlijk recycleerbaar bedrijfsafval dat gemengd werd ingezameld en voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Vlarema
200371 - gemengd afval van de zeevaart dat gevaarlijke afvalstoffen kan bevatten
200399 - niet elders genoemd stedelijk afval
Afval categorieën:
ZoekZoekvelden wissen
Geen gegevens gevonden
Laden...